Beata Sierocka

Beata Sierocka

Beata Sierocka – polska filozof specjalizująca się w filozofii komunikacyjnej, transcendentalno-pragmatycznej i krytyczno-hermeneutycznej. Od 2008 dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Młodość i edukacja

Wychowała się we Wrocławiu. Jest absolwentką XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. W latach 1968–1973 studiowała germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W rok przed zakończeniem studiów filologicznych podjęła równoległe studia filozoficzne, zakończone dyplomem magisterskim w 1977. Jeszcze w trakcie tych studiów rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1985 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2003 stopień doktora habilitowanego.

Praca Zawodowa

Pracując w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (w latach 1975–2005) sprawowała m.in. funkcję kierownika Zakładu Filozofii Społecznej, kierownika Zakładu Filozofii Współczesnej, przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, wicedyrektora Instytutu Filozofii. W latach 1996–2005 prowadziła – założoną przez siebie według autorskiego projektu – Wrocławską Wszechnicę Filozoficzną. Była również autorką i organizatorką pierwszych na Uniwersytecie Wrocławskim interdyscyplinarnych studiów filozoficznych z zakresu komunikacji społecznej. Z tematyką tych studiów związany był również cykl prowadzonych przez nią interdyscyplinarnych konferencji, podejmujących zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej racjonalności komunikacyjnej. Za swą działalność dydaktyczno-wychowawczą odznaczona została w 1998 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od 1997 związana była z działalnością naukowo-dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2005 DSW stała się jej podstawowym i jedynym miejscem pracy. Zajmuje tam stanowisko dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

Wybrane publikacje

Jest autorką około 50 publikacji naukowych z zakresu filozofii – w tym dwóch monografii:

Prolegomena do filozofii krytycznej.

Krytyka i dyskurs.

 

Redaktor naukowy Via Communicandi (interdyscyplinarnej serii wydawniczej poświęconej problematyce racjonalności komunikacyjnej), z opublikowanymi dotychczas trzema tomami:

Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce.

Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensu.

Aspekty kompetencji komunikacyjnej.

Prace z antropologii komunikacji i epistemologii społecznej.

 

Współredaktor i tłumacz innych pozycji filozoficznych.

Beata Sierocka w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).